Quy định sử dụng


Position Name Points
1 maihoa510 11643
2 Nguyễn Ngọc Tân 9133
3 Thu Thảo 7951
4 Le Nhi 4584
5 Tú Cao 2890
6 Felix 1265
7 Trieu Dung 1192
8 677
9 594
10 571
Phản hồi của bạn