Khuyến mại làm thế nào để đổi GPLX sang thẻ nhựa nhanh chóng